Thông tin luận án NCS Ngô Thạch Thảo Ly, chuyên ngành: Quản lý Đất đai

Đề tài: Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Họ tên Nghiên cứu sinh:  Ngô Thạch Thảo Ly
Chuyên ngành:     Quản lý đất đai 
Mã số:  9850103
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
Người hướng dẫn:
1. PGS.TS. Hồ Kiệt
2. PGS. TS. Nguyễn Hữu Ngữ

 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

– Luận án đã xác định được các phương thức tiếp cận đất đai và các quyền về đất đai mà người sử dụng đất đã và đang thực hiện; xác định được các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

– Luận án áp dụng phương pháp phân tích nhân tố (Factor Analysis) để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận đất đai và thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức kinh tế tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

—————————————————————————————————

 

Dissertation title: Research on land accessibility and land use rights implementation in Cao Lanh city, Dong Thap province
Ph.D. Student: 
Ngo Thach Thao Ly
Discipline:     Land Management
Code:  9 85 01 03
Training unit: University of Agriculture and Forestry, Hue University
Supervisors
1. Assoc. Prof. Dr. Ho Kiet
2. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huu Ngu

NEW CONTRIBUTIONS

– The study defined the procedures of accessing land and land rights that land users have been implementing; determined the factors and extent which influenced to land accessibility and gain the land use rights in Cao Lanh city, Dong Thap province;

– In this thesis, factor analysis was used to determine the main factors influencing land accessibility and land use rights implementation of households, individuals, and economic institutions in Cao Lanh city, Dong Thap province.

Chi tiết Luận án xem tại ĐÂY: NCS Ngô Thạch Thảo Ly