Chương trình đào tạo Thạc sĩ

STT Tên ngành Tập 1 Tập 2
1 Chăn nuôi

Nghiên cứu

Ứng dụng

2 Thú y

Nghiên cứu

Ứng dụng

3 Phát triển nông thôn

4 Nuôi trồng thủy sản

5 Bảo vệ thực vật

6 Khoa học cây trồng

7 Kỹ thuật cơ khí

8 Công nghệ thực phẩm

9 Lâm học

10 Quản lý đất đai